Educational Technology and Communication

 - Educational Technology and Communication

Com M.5


คำอธิบายรายวิชา + จุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
หน่วยที่ 3 ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยที่ 4 แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยที่ 5 ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยที่ 6 ตัวอย่างอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยที่ 7 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยที่ 8 ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้
หน่วยที่ 9 การจัดการความรู้
หน่วยที่ 10 ลักษณะของข้อมูลที่ดี
หน่วยที่ 11 การจัดเก็บข้อมูล
หน่วยที่ 12 จริยธรรมในโลกของข้อมูล
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*